Menu

Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke

OVIM DOKUMENTOM REGULISANI SU OPŠTI USLOVI NABAVKE U OKVIRU IMPOL SEVAL A.D. I PRIPADAJUĆIH DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČIJI JE OSNIVAČ IMPOL SEVAL A.D.

SHODNO NAVEDENOM TERMINU IMPOL SEVAL A.D. U DALJEM TEKSTU OBUHVATA I PRIPADAJUĆA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.


1. VAŽENJE:

Ovi Opšti uslovi nabavke važe za sve narudžbe/ugovore izdate od strane Impol Seval a.d.i odnose se na sve isporučioce.

2. NARUDŽBE, UGOVORI:

 Narudžbe/ugovori Impol Seval a.d. važe samo ako su izdati u pisanoj formi. Isporučilac je obavezan da potvrdi narudžbu/ugovor u pisanoj formi u roku od 3 dana od prijema. Bilo kakva izmena potvrde isporučioca znači da narudžba/ugovor Impol Seval a.d.  više ne važi; takva izmena smatra se novom ponudom isporučioca. 

3. CENE:

 Cene navedene u narudžbama/ugovorima Impol Seval a.d.  nepromenljive su i njihova odstupanja nisu moguća. U slučaju narudžbi/ugovora za aluminijum, LME kotacioni period (LME QP) fiksira se po prethodnom ugovoru, a narudžba/ugovor obuhvata samo uslove formulacije LME QP. Nije neophodno da LME cena bude unapred fiksirana kada se zatvara (sklapa) narudžba/ugovor.

4. DATUMI ISPORUKE:

 Datumi isporuke koji se dogovore sa isporučiocem obavezujući su. Za svako odstupanje od ugovorenog datuma isporuke, isporučilac mora dobiti pisanu saglasnost Impol Seval a.d.  U slučaju pomeranja datuma isporuke, Impol Seval a.d. ,ima pravo da stornira narudžbu/ugovor ili da izmiri račun zaračunavanjem penala u visini od 1% za svaku nedelju kašnjenja, a maksimalno do 5%. U slučaju ranije isporuke, Impol Seval a.d. ima pravo da odbije prijem robe.

5. UGOVORENA KOLIČINA:

Prihvataju se isporuke sa razlikom u odnosu na ugovorenu količinu od max +/- 2% na mesečnom nivou.

6.FIZIČKI PRIJEM MATERIJALA:

Impol Seval a.d. vrši fizički prijem robe/materijala od ponedeljka do četvrtka u vremenu od 6.00 – 15.00 h i svakog petka od 6.00-13.00 h. Subotom, nedeljom ili tokom praznika prijem nije moguć. Za svaki fizički prijem izvan navedenih termina, isporučilac mora dobiti prethodnu potvrdu iz Impol Seval a.d.

7. DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM:

Materijal mora uvek biti praćen otpremnicom i , za aluminijum i predlegure, atestom. U slučaju da je potrebna druga dokumentacija ili uzorci,dodatni atesti, to će biti regulisano narudžbom/ugovorom.

8. FAKTURISANJE:

 Fakturisanje se vrši na osnovu svakog broja narudžbe/ugovora. Svaku fakturu prati otpremnica, koju mora potpisati odgovorno lice Impol Seval a.d. koje prima materijal/uslugu. U slučaju parcijalnih isporuka, faktura se može izdati po završetku poslednje isporuke. Parcijalne isporuke nisu dozvoljene bez prethodnog dogovora.

9.IZVRŠENJE ISPORUKE – PRENOS RIZIKA:

 Isporuke su izvršene kada je roba zaprimljena na paritetu dogovorenom između Impol Seval a.d., njegovog špeditera ili prevoznika (Incoterms 2010)

10. KVALITET:

 Kvalitet se ugovara narudžbom/ugovorom u kojoj je navedena sva neophodna dokumentacija, crteži , standardi i tehnički opis robe; isporučilac je obavezan da sledi ove zahteve kupca.

11. REKLAMACIJE NA KOLIČINU I KVALITET:

 Impol Seval a.d.  je obavezan da reklamira primljenu količinu odmah po prijemu robe, ali najkasnije u roku od 5 radnih dana od datuma prijema robe. Impol Seval a.d.će reklamirati neodgovarajući kvalitet  odmah po utvrđivanju neusaglašenosti, a najkasnije 6 meseci posle isporuke,ukoliko ugovorom nije drugačije predvidjeno. Svaki isporučilac je obavezan da pokrije sve troškove uzrokovane reklamacijom i da pripremi korektivne mere u roku od 30 dana od prijema reklamacije.

12. STORNIRANJE-RASKID NARUDŽBE/UGOVORA:

U slučaju da se ugovor stornira iz razloga koje je uzrokovao isporučilac  i ako razlog za storniranje nije “viša sila”(bankrot, politički neredi, prirodne nepogode), isporučilac je obavezan da pokrije sve troškove nadomesne nabavke Impol Seval a.d.. U slučaju aluminijuma, isporučilac pokriva i razliku između ugovorene i tržišne LME cene, ako je u trenutku raskida ugovora tržišna LME cena viša.

13. MERODAVNO PRAVO:

Ugovorne strane će nastojati da sve probleme rešavaju mirnim putem. Ako to nije moguće, nadležan je sud u Užicu, Srbija, osim ako se ugovorom ne dogovori drugačije.

14. OPŠTI USLOVI USLUŽNIH RADOVA:

 Izvođenje radova može početi tek posle prethodnog dogovora sa odgovornim licem iz Impol Seval a.d.. Isporučilac je obavezan da uzme u obzir celokupno važeće zakonodavstvo Srbije i sve instrukcije koje dobije od Impol Seval a.d.. Radove mogu izvoditi samo stručni radnici ili podizvođači.

15. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU:

 Isporučilac je obavezan da poštuje pravila za bezbedan rad i da primenjuje (nosi) svu neophodnu zaštitnu opremu. /Isporučilac mora zaštititi i označiti radnu zonu./Prilikom rada na visinama, isporučilac je obavezan da spreči kretanje ispod radne zone, da obezbedi i označi radnu zonu i da obezbedi bezbedno kretanje tovara./Kada završi radove, isporučilac je obavezan da ukloni sve oznake, da očisti zonu u kojoj je radio i da montira bezbednosne uređaje i ograde. U slučaju rada sa električnim uređajima, isporučilac je obavezan da zatvori i zaključa vrata kontrolnog prekidača.

16. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Isporučilac je obavezan da u skladu sa zakonskom regulativom preuzme svu praznu ambalažu. Isporučilca koji izvodi radove u Impol Seval a.d. obavezan je da prikupi I ukloni sav otpad koji je generisao tokom izvodjenja radova, ne sipa zagadjenu vodu u odvode, već se ista mora tretirati kao otpad, a opasne supstance koristi veoma pažljivo i da spreči bilo kakve moguće incidente.