Menu

Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke

OVIM DOKUMENTOM REGULISANI SU OPŠTI USLOVI NABAVKE U OKVIRU IMPOL SEVAL A.D. I PRIPADAJUĆIH DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČIJI JE OSNIVAČ IMPOL SEVAL A.D.

SHODNO NAVEDENOM TERMINU IMPOL SEVAL A.D. U DALJEM TEKSTU OBUHVATA I PRIPADAJUĆA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

OPŠTI USLOVI NABAVKE

Verzija 2, važeća od 16.9.2019.

1. Važenje: 

Ovi opšti uslovi nabavke (u nastavku: Opšti uslovi) važe za sve pravne poslove, koje zaključuju društva iz grupe Impol (u nastavku: naručilac) sa dobavljačima, izvođačima odnosno prodavcima (u nastavku: dobavljač) za nabavku opreme, materijala, proizvoda ili usluga (u nastavku: roba odnosno usluga). Ovi Opšti uslovi sastavni su deo svih pravnih poslova, zaključenih između naručioca i dobavljača. U slučaju razlika između opštih uslova i odredaba u ugovorima važe odredbe u ugovorima.

Ovi Opšti uslovi imaju prednost u odnosu na eventualne opšte i posebne uslove dobavljača odnosno isključuju ih. Opšti i posebni uslovi dobavljača obavezuju naručioca samo u slučaju izričitog pisanog dogovora. 

Dobavljač može u bilo kom trenutku da se upozna sa Opštim uslovima na internet stranici naručioca: www.impol.si.

2. Zaključivanje i izmene pravnog posla: 

Pravni poslovi i njihove izmene moraju biti zaključeni u pisanom obliku. Eventualne usmene dogovore naručilac mora da potvrdi u pisanom obliku, inače ne važe. 

Dobavljač je dužan da naručiocu u pisanom obliku potvrdi porudžbinu najkasnije u roku od 7 dana posle prijema porudžbine. Ukoliko dobavljač ne potvrdi porudžbinu u navedenom roku, naručilac može da otkaže porudžbinu u narednih 7 dana, inače se porudžbina smatra primljenom, iako dobavljač nije potvrdio porudžbinu u pisanom obliku. 

3. Cene: 

Cene, navedene u određenom pravnom poslu, fiksne su i obavezujuće i ne mogu se menjati bez pisane saglasnosti naručioca. U slučaju isporuke aluminijuma cena se određuje u skladu s dogovorom i dovoljno je da ugovor određuje samo formulu za određivanje odn. izračunavanje cene, a ne i krajnju cenu.   

Ukoliko određenim pravnim poslom odn. ugovorom nije drugačije dogovoreno, važi cena pod uslovima klauzule DDP (Incoterms 2010). 

4. Rok isporuke i ugovorna kazna: 

Rok isporuke određen je svakim pojedinačnim pravnim poslom odnosno ugovorom. Rok isporuke je obavezujući i može se izmeniti samo pisanom saglasnošću naručioca. 

U slučaju da dobavljač zbog više sile robu ne može da isporuči u dogovorenom roku, on mora naručioca da ponudi novi rok isporuke. Ukoliko naručiocu novi rok isporuke ne odgovara, naručilac zadržava pravo da porudžbinu povuče delimično ili u celini i da zahteva nadoknađivanje eventualnih nastalih troškova i štete.

Delimične isporuke poručene robe dozvoljene su samo uz prethodnu pisanu saglasnost naručioca. 

U slučaju kašnjenja dobavljača sa isporukom robe naručilac ima u skladu sa sopstvenom procenom pravo da otkaže ugovor bez otkaznog roka ili da dobavljaču obračuna ugovornu kaznu, koja iznosi 0,5% ugovorne vrednosti za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja, ali ne više od 10% krajnje ugovorne vrednosti. Ako je šteta, koja je nastala naručiocu, veća od ugovorne kazne, naručilac ima pravo da zahteva i razliku do potpune odštete. 

U slučaju prevremene isporuke naručilac može da odbije preuzimanje. 

5. Ugovorna količina: 

Isporuke mogu da odstupaju od ugovorno dogovorene količine za najviše +/- 2% ugovorno dogovorene količine.  

6. Fizičko preuzimanje robe: 

Naručilac (osim firme Rondal d.o.o) vrši prijem robe u svom sedištu od ponedeljka do četvrtka od 6.00 do 15.00 časova, a svakog petka od 6.00 do 13.00 časova; a firma Rondal d.o.o. vrši prijem robe u svom sedištu svakodnevno od 6.00 do 14.00 časova. 

Preuzimanja subotom, nedeljom i praznicima nisu moguća. Za svako odstupanje od navedenih dana treba dobiti pisanu saglasnost naručioca. 

7. Ambalaža i pakovanje: 

Ambalaža i/ili roba moraju biti ekološki besprekorni u skladu sa standardima, za šta dobavljač treba da dobije odgovarajuću izjavu o usklađenosti. Ambalaža ne sme da sadrži teške metale ni opasne materije, a koncentracija olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili ambalažnom materijalu ne sme da prelazi 0,01 % (m/m).

Na zahtev naručioca dobavljač je dužan da izradi i predstavi predlog pakovanja i etiketiranja, koji naručilac potvrđuje pre početka isporuka. Dobavljač mora, ako se od strane naručioca ne zahteva drugačije, robu stručno da zapakuje i obeleži. Odgovornost za oštećenja robe zbog pogrešne ili nepotpune ambalaže u celini snosi dobavljač. 

8. Dokumentacija za preuzimanje: 

Robu mora uvek da prate otpremnica i sertifikat o usklađenosti sa zahtevima naručioca, potpisani od strane dobavljača, a za isporuku sirovine i materijala, gde je za korišćenje ključan hemijski sastav, obavezno i atest proizvođača. U slučaju da se određenim pravnim poslom zahteva i dodatna dokumentacija ili uzorci, oni moraju biti predati zajedno sa robom prilikom preuzimanja iste. 

9. Fakturisanje i uslovi plaćanja: 

Fakturisanje se vrši po pojedinačnom pravnom poslu. Svaki račun mora biti izdat u skladu s uslovima svakog pojedinačnog pravnog posla i uz njega mora biti priložena otpremnica, potpisana od strane odgovornog lica naručioca koje je robu/uslugu preuzelo. U slučaju delimičnih isporuka celokupna faktura se može izdati posle izvršene poslednje delimične isporuke. 

Na računu mora biti naveden broj porudžbine.

U slučaju da je račun, koji dobavljač pošalje naručiocu, nepotpun ili pogrešan, naručilac će ga odbiti i zahtevati izdavanje novog, a dobavljač za takav odbijen račun nema pravo da naručiocu obračuna zatezne kamate. 

Uobičajenim načinom plaćanja smatra se i kompenzacija, asignacija, ustupanje potraživanja, multilateralna kompenzacija ili drugi ugovorni način plaćanja. 

10. Realizacija isporuke - prelazak rizika: 

Isporuka, preuzimanje robe i prelazak opasnosti zavise od dogovorenog pariteta (Incoterms 2010) u pravnom poslu.   

Ukoliko u okviru određenog pravnog posla nije drugačije dogovoreno, smatra se da je mesto isporuke skladište naručioca po paritetu DDP (Incoterms 2010). Izuzetno se preuzimanje robe može izvesti i na drugoj lokaciji, o čemu naručilac prethodno obaveštava dobavljača. 

11. Kvalitet: 

Dobavljač garantuje za kvalitet poručene robe. Dobavljač garantuje za kvalitet poručene robe. Dobavljač takođe jemči da su sva dobavljena roba i njeni delovi originalni i dužan je da poručenu robu dostavi u skladu sa ugovorom i svom priloženom dokumentacijom (naročito nacrtima i tehničkim opisima robe) i u skladu sa međunarodnim, nacionalnim i tehničkim standardima. Roba mora imati uobičajene osobine i osobine, za koje su se strane posebno dogovorile, i mora da odgovara standardnim osobinama robe dobavljača. Ukoliko je dobavljaču poznato, u koju svrhu će naručilac koristiti robu, ta roba mora imati i osobine za poznatu primenu. 

Dobavljač ne sme bez prethodne pisane saglasnosti naručioca da izvede nikakvu izmenu na robi odn. proizvodu. 

Dobavljač mora da ima uspostavljen sistem za prepoznavanje neusklađenih proizvoda odn. robe i to tako, da se proizvodi odn. roba koja ne ispunjava zahteve kvaliteta naručioca, ne dobavlja naručiocu. Dobavljač mora da ima uspostavljen i sistem za upravljanje dokumentima i to tako, da obezbedi upotrebu poslednje važeće tehničke specifikacije naručioca.

Dobavljač mora da obezbedi da njegovi zaposleni budu svesni svoje odgovornosti za kvalitet i usklađenost robe odn. usluga.

Naručilac može, po prethodnoj najavi, kod dobavljača da izvede pregled i procenu da li su kod dobavljača obezbeđeni svi uslovi iz tehničke dokumentacije (PTP).  Ukoliko su u vezi sa tim kod dobavljača otkrivene nepravilnosti i dobavljač ih ni posle upozorenja od strane naručioca ne otkloni, naručilac može da odstupi od ugovora. 

U slučaju otkrivenih neusklađenosti dobavljenog proizvoda odn. robe, dobavljač mora da popuni ˝8D report˝ i odmah odn. u dogovorenom roku da izvede korektivne mere, akcije isl. da bi se otklonile neusklađenosti. 

Zbog obezbeđenja kvaliteta, dobavljač mora da održava i sistem sledljivosti od sirovine do proizvoda.

12. Reklamacije količina i kvaliteta: 

Naručilac se obavezuje da će reklamirati primljenu količinu odmah prilikom preuzimanja, ali najkasnije u roku od 5 radnih dana posle preuzimanja, a neodgovarajući kvalitet odmah pošto ga utvrdi, ali najkasnije u roku od 6 meseci posle preuzimanja. Dobavljač mora svaku grešku po primljenoj reklamaciji da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od prijema reklamacije ili u kraćem roku, ako je tako posebno dogovoreno između dobavljača i naručioca, i da naručiocu nadoknadi eventualnu štetu (npr. trošak zastoja proizvodnje, škarta itd.). Sve troškove u vezi s reklamacijom, naročito troškove vraćanja robe dobavljaču, troškove razmatranja reklamacije, pregleda i testiranja, kao i troškove isporuke odgovarajuće robe snosi dobavljač. 

Naručilac zadržava pravo da u slučaju neaktivnosti dobavljača ili u hitnim slučajevima utvrđene nedostatke otkloni sam ili pomoću trećeg lica. Troškove, povezane s tim, u potpunosti snosi dobavljač. 

13. Usklađenost sa zakonodavstvom:

Dobavljač jemči da dobavljena roba odn. usluga odgovara svim zakonskim zahtevima koji uređuju kvalitet i bezbednost robe odn. usluge. 

14. Održivi razvoj

Dobavljač garantuje da u svom poslovanju posluje etički i da prepoznaje značaj poštenja i integriteta u poslovanju. Pri poslovanju poštuje odredbe Kodeksa ponašanja dobavljača Grupe Impol, te sa smislom poštuje odredbe Kodeksa poslovnog ponašanja grupe Impol i Politike grupe Impol, koji su dostupni na internet stranici www.impol.si.

Dobavljač garantuje da poštuje sve pravne propise, uključujući i konkurentsko pravo.

Dobavljač garantuje da pri poslovanju ne dopušta korupciju ni mito ili bilo kakve druge nezakonite prakse na području poslovanja. U svom poslovanju ne sme da zahteva, prima, nudi ili da dodeli ikakvu neopravdanu korist, ako je u suprotstvu sa moralnim normama, ili bilo koje druge pogodnosti.

Dobavljač u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka posluje u skladu sa relevantnim zakonodavstvom na području zaštite ličnih podataka, gde je to primereno, u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR), sa svrhom zaštite privatnosti fizičkih lica.

Dobavljač poštuje važeće socijalne i radno pravne propise, uključujući međunarodne standarde na području rada i Opštu deklaraciju o ljudskim pravima, te ne izbegava da obezbedi prava zaposlenima tako što zaključuje drugačije oblike rada, koji znače prikriveno zaposlenje; a naročito da:

 • pobrine da su njegovi zaposleni i kandidati za zaposlenje zaštićeni od diskriminacije, polnog i drugog uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mestu,
 • obezbedi da se na posao dolazi i odlazi svojevoljno te da ne koristi nikakve oblike prisilnog rada ili rada dece,
 • poštuje pravo na sindikalnu slobodu i kolektivno pregovaranje,
 • zaposlenima obezbedi plaćen rad, u skladu sa međunarodnim standardima, važećim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • obezbedi da radno vreme zaposlenih bude usklađeno sa međunarodnim standardima, važećim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • obezbedi higijenske radne uslove,
 • obezbedi bezbednu i zdravu radnu sredinu za zaposlene, saradnike po ugovoru i posetioce te donosi mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa važećim zakonodavstvom i relevantnim standardima,
 • postupa društveno odgovorno.

Dobavljač se obavezuje da će smanjivati uticaje svojih proizvoda i usluga na životnu sredinu tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa.

Isto tako se obavezuje na odgovorno korišćenje resursa sa svrhom očuvanja prirode i životne sredine te u skladu sa načelima prava budućih generacija, kao i da će pri svojim postupcima poštovati važeće zakonske propise i relevantne standarde na području zaštite životne sredine.

15. Otkazivanje ugovora: 

U slučaju da dobavljač bez krivice naručioca otkaže ugovor i razlog za otkazivanje ugovora nije viša sila (stečaj, prirodne katastrofe), on je dužan da naručiocu nadoknadi sve troškove zamenske kupovine. U slučaju otkazivanja ugovora za isporuku aluminijuma dobavljač mora naručiocu da nadoknadi i razliku između ugovorne LME-cene i tržišne LME-cene na dan otkazivanja ugovora, ako je ona na dan otkazivanja ugovora veća od ugovorne LME cene.  

Dobavljač je takođe dužan da naručiocu nadoknadu svu štetu, nastalu naručiocu zbog otkazivanja ugovora. 

Naručilac može da otkaže ugovor bez otkaznog roka u sledećim slučajevima:

 • ako dobavljač kasni s isporukom robe,
 • ako roba dobavljača nema dogovoreni kvalitet odn. ima stvarne greške, a dobavljač iste ne otkloni u roku od 30 dana posle prijema reklamacije odn. u kraćem roku, koji je posebno dogovoren između naručioca i dobavljača,
 • ako je očigledno da dobavljač neće moći blagovremeno da ispuni svoje obaveze. 

16. Prenos ugovora i ustupanje potraživanja

Dobavljač ima pravo da prenese ili ustupi pravni posao i/ili bilo koje pravo, uključujući potraživanja i obaveze po pravnom poslu, na treće lice pod uslovom, ako prethodno dobije pisanu saglasnost naručioca.

17. Opšti uslovi rada u pogledu usluga: 

Sa izvođenjem radova može se početi tek posle prethodnog dogovora sa odgovornim rukovodiocem procesa kod naručioca. Izvođač je dužan da poštuje zakonodavstvo u državi sedišta naručioca i sva uputstva, primljena od strane naručioca. Poslove mogu da obavljaju samo zaposlene osobe izvođača, osposobljene za te radove, ili odgovarajuće osposobljeni podizvođači.

18. Bezbednost i zdravlje na radu: 

Za bezbednost i zdravlje na radu radnika, koji za izvođača izvode usluge za naručioca po bilo kom osnovu, odgovoran je izvođač usluge. Izvođač se obavezuje da će poštovati principe bezbednog rada i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva. Izvođač mora na odgovarajući način da obezbedi i obeleži područje rada. Prilikom izvođenja radova na visini izvođač mora da spreči kretanje lica ispod područja rada, da područje obezbedi na odgovarajući način i da obezbedi bezbedno podizanje i prenošenje tereta. Posle izvršenog posla izvođač mora da ukloni sve oznake, da očisti područje, da montira funkcionalne sigurnosne uređaje i zaštite, a u slučaju intervencija na električnim uređajima mora da zatvori i zaključa vrata ormara sa osiguračima. U slučaju da se rad izvođača usluge obavlja na zajedničkom radnom prostoru, izvođač usluge zajedno sa drugim izvođačima usluga na zajedničkom radnom prostoru potpisuje Pisani sporazum o zajedničkim merama za obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja na radu na zajedničkom radnom prostoru, čiji predlog je objavljen na internet stranici www.impol.si.  

19. Oblast zaštite životne sredine: 

Dobavljač garantuje da isporučena roba odgovara svim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i zdravlja, koji su na snazi u EU i SAD. 

Dobavljač je odštetno odgovoran za eventualnu štetu, koja bi mogla na bilo koji način nastati naručiocu zbog ekološki sporne isporučene robe ili zbog neodgovarajuće odn. neadekvatne ambalaže. 

Dobavljač se obavezuje da će pri isporuci poštovati zahteve UREDBE (EU) br. 1907/2006 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA OD 18. decembra 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikciji hemikalija (REACH) i UREDBE (EU) br.  1272/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 16. decembra 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakovanju supstanci i mešavina, o izmeni i stupanju van snage direktiva 67/548/EGS i 1999/45/ES te izmeni Uredbe (EU) br. 1907/2006 (Uredba CLP). Dobavljač se obavezuje da će prilikom svake prve isporuke i svake eventualne promene, gde je to primereno, naručiocu dostaviti sigurnosni list na slovenačkom jeziku, izdat u skladu sa Uredbom REACH i Uredbom CLP. Dobavljač se takođe obavezuje da će prilikom svake prve isporuke i prilikom svake eventualne promene naručiocu dostaviti tehnički list odn. tehničko uputstvo na slovenačkom jeziku, koje sadrži uputstvo o korišćenju i pripremi opasne materije odn. hemikalije. Dobavljač se obavezuje da će, tamo gde je to potrebno, prethodno registrovati sve hemikalije ili hemijske supstance.

Dobavljač garantuje da nabavljena roba ne sadrži konfliktne minerale - zlato, kalaj, tantal i volfram koji potiču iz područja pogođenih konfliktima i područja sa visokim rizikom.

Sve otpatke, koji nastanu prilikom izvođenja radova, izvođač mora da sakupi i ukloni u skladu sa važećim zakonodavstvom. 

Zagađene vode je zabranjeno ispuštati u odvode, a sa njima se postupa jednako kao i sa otpacima. 

Izvođač je dužan da bezbedno koristi opasne materije i da sprečava eventualne nesreće.  

20. Intelektualna svojina i poslovna tajna: 

Dobavljač je dužan da zaštiti naručioca od zahteva trećih lica, koje bi ta lica ostvarivala u vezi sa predmetom porudžbine, koji je isporučen od strane dobavljača, zbog kršenja prava industrijske svojine (patent, model, licenca, marka) i da u eventualnom sporu štiti njegove interese i da mu nadoknadi svu nastalu štetu (troškovi pre parnice, parnični troškovi, obaveza plaćanja odštete koju bi morao da plati naručilac i sl.).

Dobavljač je dužan da kao poslovnu tajnu čuva sve podatke i isprave, koje mu je dostavio naručilac za izvršenje posla. Sva dokumentacija (crteži, tehnička dokumentacija, nacrti uključujući modele i uzorke, šablone itd.), koju je dobavljač dobio od naručioca, ostaju u vlasništvu naručioca. Na zahtev naručioca dobavljač je dužan da pomenutu dokumentaciju vrati naručiocu. Nije dozvoljeno prosleđivati ili umnožavati navedenu dokumentaciju i dozvoljeno je koristiti je samo u svrhu realizacije dogovorenog posla. Za čuvanje poslovne tajne se, pored ovih opštih uslova nabavke, koristi i sporazum o zaštiti poverljivih informacija. U slučaju neusklađenosti između opštih uslova i sporazuma, koriste se odredbe sporazuma.

21. Čuvanje dokumentacije:

Dobavljač je dužan da svu dokumentaciju u vezi sa pravnim poslom sa naručiocem te u vezi sa dobavljenom robom naručiocu čuva još 25 godina od dobavljanja robe, osim ako nije naročito određeno drugačije.

22. Podizvođači

Dobavljač se obavezuje da će sve zahteve i obaveze, koji proizlaze iz ovih Opštih uslova i pravnog posla sklopljenog između njega i naručioca, preneti i na svoje podizvođače. 

23. Pravo i nadležni sud: 

Ugovorne strane (naručilac i dobavljač) će pokušati sve sporove da reše sporazumno. Ukoliko sporazum ne bi bio moguć, za rešavanje sporova između strana nadležan je stvarno nadležni sud po sedištu naručioca. 

U pravnim poslovima sa međunarodnim elementom je pravo, koje je merodavno za regulisanje odnosa između naručioca i dobavljača, pravo države, u kojoj naručilac ima sedište, pri čemu je izričito isključena primena odredaba međunarodnog privatnog prava i odredaba Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe – CISG).

24. Završne odredbe: 

Eventualno nevaženje pojedine odredbe Opštih uslova ili pravnih poslova ne utiče na nevaženje preostalih odredaba i Opštih uslova i/ili pravnih poslova, u koje su uključeni ovi Opšti uslovi.

Ovi opšti uslovi napisani su na slovenačkom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća ili neusklađenosti za tumačenje i objašnjavanje koriste se Opšti uslovi na slovenačkom jeziku.

Opšti uslovi i trenutno važeće izmene počinju da važe sa danom objavljivanja na internet stranici naručioca – www.impol.si. Opšti uslovi važe na neodređeno vreme odn. do njihove izmene. Dobavljač je dužan da pre zaključivanja ugovora proveri važenje Opštih uslova i da prati njihove eventualne izmene na internet stranici naručioca.  

Datum objave na internet stranici: 9.10.2019