Menu

Opšti uslovi nabavke

Opšti uslovi nabavke

OVIM DOKUMENTOM REGULISANI SU OPŠTI USLOVI NABAVKE U OKVIRU IMPOL SEVAL A.D. I PRIPADAJUĆIH DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČIJI JE OSNIVAČ IMPOL SEVAL A.D.

SHODNO NAVEDENOM TERMINU IMPOL SEVAL A.D. U DALJEM TEKSTU OBUHVATA I PRIPADAJUĆA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU.

Verzija 4., važi od 06.01.2021.g.

1. Važenje: 

Ovi opšti uslovi nabavke (u nastavku: Opšti uslovi) važe za sve pravne poslove, koje zaključuju društva iz grupe Impol (u nastavku: naručilac) sa dobavljačima, izvođačima odnosno prodavcima (u nastavku: isporučilac) za nabavku opreme, materijala, proizvoda ili usluga (u nastavku: roba odnosno usluga). Ovi Opšti uslovi sastavni su deo svih pravnih poslova, zaključenih između naručioca i isporučioca. U slučaju razlika između opštih uslova i odredaba u ugovorima važe odredbe u ugovorima.

Ovi Opšti uslovi imaju prednost u odnosu na eventualne opšte i posebne uslove isporučioca odnosno isključuju ih. Opšti i posebni uslovi isporučioca obavezuju naručioca samo u slučaju izričitog pisanog dogovora. 

Isporučilac može u bilo kom trenutku da se upozna sa Opštim uslovima na internet stranici naručioca: www.impol.rs.

 2. Zaključivanje i izmene pravnog posla: 

Pravni poslovi i njihove izmene moraju biti zaključeni u pisanom obliku. Eventualne usmene dogovore naručilac mora da potvrdi u pisanom obliku, inače ne važe. 

Isporučilac je dužan da naručiocu u pisanom obliku potvrdi porudžbinu najkasnije u roku od 7 dana posle prijema porudžbine. Ukoliko isporučilac ne potvrdi porudžbinu u navedenom roku, naručilac može da otkaže porudžbinu u narednih 7 dana, inače se porudžbina smatra primljenom, iako isporučilac nije potvrdio porudžbinu u pisanom obliku. 

 3. Cene: 

Cene, navedene u određenom pravnom poslu, fiksne su i obavezujuće i ne mogu se menjati bez pisane saglasnosti naručioca. U slučaju isporuke aluminijuma cena se određuje u skladu s dogovorom i dovoljno je da ugovor određuje samo formulu za određivanje odnosno izračunavanje cene, a ne i krajnju cenu.   

Ukoliko određenim pravnim poslom odnosno ugovorom nije drugačije dogovoreno, važi cena pod uslovima klauzule DDP (Incoterms 2020). 

4. Rok isporuke i ugovorna kazna: 

Rok isporuke određen je svakim pojedinačnim pravnim poslom odnosno ugovorom. Rok isporuke je obavezujući i može se izmeniti samo pisanom saglasnošću naručioca. 

Delimične isporuke poručene robe dozvoljene su samo uz prethodnu pisanu saglasnost naručioca. 

U slučaju kašnjenja isporučioca sa isporukom robe naručilac ima u skladu sa sopstvenom procenom pravo da otkaže ugovor bez otkaznog roka ili da isporučiocu obračuna ugovornu kaznu, koja iznosi 0,5% ugovorne vrednosti za svaki započeti kalendarski dan kašnjenja, ali ne više od 10% krajnje ugovorne vrednosti. Ako je šteta, koja je nastala naručiocu, veća od ugovorne kazne, naručilac ima pravo da zahteva i razliku do potpune odštete. 

U slučaju prevremene isporuke naručilac može da odbije preuzimanje. 

5. Ugovorna količina: 

Isporuke mogu da odstupaju od ugovorno dogovorene količine za najviše +/- 2% ugovorno dogovorene količine.  

 

6. Fizičko preuzimanje robe: 

Naručilac (osim firme Rondal d.o.o) vrši prijem robe u svom sedištu od ponedeljka do četvrtka od 6.00 do 15.00 časova, a svakog petka od 6.00 do 13.00 časova; a firma Rondal d.o.o. vrši prijem robe u svom sedištu svakodnevno od 6.00 do 14.00 časova. 

Preuzimanja subotom, nedeljom i praznicima nisu moguća. Za svako odstupanje od navedenih dana treba dobiti pisanu saglasnost naručioca. 

 7. Ambalaža i pakovanje: 

Ambalaža i/ili roba moraju biti prihvatljivi sa aspekta zaštite životne sredine u skladu sa standardima, za šta isporučilac treba da poseduje ili obezbedi odgovarajuću izjavu o usklađenosti. Ambalaža ne sme da sadrži teške metale ni opasne hemikalije, a koncentracija olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili ambalažnom materijalu ne sme da prelazi 0,01 % (m/m).

Na zahtev naručioca isporučilac je dužan da izradi i predstavi predlog pakovanja i etiketiranja, koji naručilac potvrđuje pre početka isporuka. Isporučilac mora, ako se od strane naručioca ne zahteva drugačije, robu stručno da zapakuje i obeleži. Odgovornost za oštećenja robe zbog pogrešne ili nepotpune ambalaže u celini snosi Isporučilac. 

 8. Dokumentacija za preuzimanje: 

Robu treba da prati otpremnica potpisana od strane isporučioca, a za isporuku sirovine i materijala, gde je za korišćenje ključan hemijski sastav, obavezno i atest proizvođača. U slučaju da se određenim pravnim poslom zahteva i dodatna dokumentacija ili uzorci, oni moraju biti predati zajedno sa robom prilikom preuzimanja iste. 

9. Fakturisanje i uslovi plaćanja: 

Fakturisanje se vrši po pojedinačnom pravnom poslu. Svaki račun mora biti izdat u skladu s uslovima svakog pojedinačnog pravnog posla i uz njega mora biti priložena otpremnica, potpisana od strane odgovornog lica naručioca koje je robu/uslugu preuzelo. U slučaju delimičnih isporuka celokupna faktura se može izdati posle izvršene poslednje delimične isporuke. 

Na računu mora biti naveden broj porudžbine.

U slučaju da je račun, koji isporučilac pošalje naručiocu, nepotpun ili pogrešan, naručilac će ga odbiti i zahtevati izdavanje novog, a isporučilac za takav odbijen račun nema pravo da naručiocu obračuna zatezne kamate. 

Uobičajenim načinom plaćanja smatra se i kompenzacija, asignacija, ustupanje potraživanja, multilateralna kompenzacija ili drugi ugovorni način plaćanja. 

10. Realizacija isporuke - prelazak rizika: 

Isporuka, preuzimanje robe i prelazak opasnosti zavise od dogovorenog pariteta (Incoterms 2020) u pravnom poslu.   

Ukoliko u okviru određenog pravnog posla nije drugačije dogovoreno, smatra se da je mesto isporuke skladište naručioca po paritetu DDP (Incoterms 2020). Izuzetno se preuzimanje robe može izvesti i na drugoj lokaciji, o čemu naručilac prethodno obaveštava isporučioca. 

11. Kvalitet: 

Isporučilac garantuje za kvalitet poručene robe. Isporučilac takođe garantuje da su sva dobavljena roba i njeni delovi originalni i dužan je da poručenu robu dostavi u skladu sa ugovorom i svom priloženom dokumentacijom (naročito nacrtima i tehničkim opisima robe) i u skladu sa međunarodnim, nacionalnim i tehničkim standardima. Roba mora imati uobičajene osobine i osobine za koje su se strane posebno dogovorile, i mora da odgovara standardnim osobinama robe isporučioca. Ukoliko je isporučiocu poznato, u koju svrhu će naručilac koristiti robu, ta roba mora imati i osobine za poznatu primenu. 

Isporučilac ne sme bez prethodne pisane saglasnosti naručioca da izvede nikakvu izmenu na robi odnosno proizvodu. 

Isporučilac mora da ima uspostavljen sistem za prepoznavanje neusklađenih proizvoda odnosno robe i to tako, da se proizvodi odnosno roba koja ne ispunjava zahteve kvaliteta naručioca, ne isporučuje naručiocu. Isporučilac mora da ima uspostavljen i sistem za upravljanje dokumentima i to tako, da obezbedi upotrebu poslednje važeće tehničke specifikacije naručioca.

Isporučilac mora da obezbedi da njegovi zaposleni budu svesni svoje odgovornosti za kvalitet i usklađenost robe odnosno usluga.

Naručilac može, po prethodnoj najavi, kod isporučioca da izvede pregled i procenu da li su kod istog obezbeđeni svi uslovi iz tehničke dokumentacije (PTP).  Ukoliko su u vezi sa tim kod isporučioca otkrivene nepravilnosti i isti ih ni posle upozorenja od strane naručioca ne otkloni, naručilac može da odstupi od ugovora. 

Isporučilac će osigurati pristup naručiocu, njegovim kupcima i regulatornim organima u odgovarajuća područja objekata i uvid u relevantne dokumentovane podatke, na bilo kom nivou lanca snabdevanja.

U slučaju otkrivenih neusklađenosti isporučenog proizvoda odnosno robe, isporučilac mora da popuni ˝8D report˝ i odmah odnosno u dogovorenom roku da izvede korektivne mere, akcije i sl. da bi se otklonile neusklađenosti. 

Zbog obezbeđenja kvaliteta, isporučilac mora da održava i sistem sledljivosti od sirovine do proizvoda.

 11a. Posebne odredbe za isporučioce koji izvode doradu: 

Isporučilac, koji izvodi doradu proizvoda u odnosu na dogovorenu isporuku proizvoda između naručioca i njegovih kupaca, je u potpunosti odgovoran za dogovoreni kvalitet i usklađenost isporučenih proizvoda sa specifikacijom, crtežom, 3D modelom, odnosno uzorkom i posebno garantuje da isporučenim proizvodima, na kojima je bila izvedena dorada, nije potreban nikakav pregled odnosno verifikacija od strane naručioca. Isporučilac je u potpunosti odgovoran za kompletan nadzor kvaliteta, preglede i merenja. Isporučilac je dužan da izvede merenja na pravilno kalibrisanoj opremi. Isporučilac je obavezan da obezbedi, da potrebna dokumentacija, kao dokaz o izvršenim dogovorenim procesima, postupcima postizanja kvaliteta i rada po dogovorenim specifikacijama, bude na raspolaganju na mestu i u vreme izvođenja odgovarajućih proizvodnih i/ili nadzornih aktivnosti.

Pre početka proizvodnje i isporuke proizvoda, isporučilac naručiocu šalje besplatnojedan ili više uzoraka proizvoda, čiju usklađenost sa zahtevima kvaliteta naručilac mora pisanim putem da potvrdi isporučiocu.

U okviru pregleda robe, naručilac je dužan da izvrši pregled primljenih proizvoda samo zbog očiglednih grešaka, transportnih oštećenja i količinske/identifikacione provere na osnovu dokumentacije za isporuku. Naručilac će obavestiti isporučioca o nedostacima iz prethodnog stava u roku dva meseca od otkrivanja nedostataka.

Isporučilac se obavezuje, da će naručioca pisanim putem obavestiti o svim mogućim promenama projekta, konstrukcije, materijala, specifikacija, proizvodnih procesa i sl. koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda odnosno njihovu upotrebljivost. Pre početka proizvodnje i isporuke, u skladu sa promenama, isporučilac mora naručiocu besplatno da prosledi nov uzorak, a naručilac mora isporučiocu pisanim putem da potvrdi usklađenost uzorka sa zahtevima kvaliteta.

Ako se ustanovi, da isporučeni proizvodi nisu u skladu sa specifikacijom, crtežom, 3D modelom, odnosno uzorkom i ako isporučilac ne obezbedi ili ne izvede odgovarajuće aktivnosti da obezbedi usklađenost u razumnom roku, naručilac može sam, odnosno sa izvođačima po njegovom izboru, da pregleda, probere ili ponovo obradi gore navedene proizvode i ima pravo da isporučiocu obračuna sve troškove koji su sa tim u vezi nastali. Isto tako, naručilac ima pravo da od isporučioca zahteva da izvede odgovarajuće preglede, prebiranje i preradu proizvoda koji nisu usklađeni, uključujući proizvode koji su već na zalihama ali je njihova isporuka obustavljena.

Bez obzira na druge odredbe, isporučilac jemči za kvalitet proizvoda sve do isteka važenja bilo koje garancije za krajnje kupce robe ili proizvoda, u koje je isporučeni proizvod ugrađen, a ako je taj rok kraći, onda pet godina od datuma isporuke. Isporučilac se obavezuje, da će povratiti svu štetu naručiocu u slučaju, kada bi neko treći, zbog isporuke neusklađenog proizvoda od strane isporučioca, imao pravo na povraćaj takve štete u tom periodu od naručioca.

 12. Reklamacije količina i kvaliteta: 

Naručilac se obavezuje da će reklamirati primljenu količinu odmah prilikom preuzimanja, ali najkasnije u roku od 5 radnih dana posle preuzimanja, a neodgovarajući kvalitet odmah pošto ga utvrdi, ali najkasnije u roku od 6 meseci posle preuzimanja. Isporučilac mora svaku grešku po primljenoj reklamaciji da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od prijema reklamacije ili u kraćem roku, ako je tako posebno dogovoreno između isporučioca i naručioca, i da naručiocu nadoknadi eventualnu štetu (npr. trošak zastoja proizvodnje, škarta itd.). Sve troškove u vezi s reklamacijom, naročito troškove vraćanja robe isporučiocu, troškove razmatranja reklamacije, pregleda i testiranja, kao i troškove isporuke odgovarajuće robe snosi isporučilac. 

Naručilac zadržava pravo da u slučaju neaktivnosti isporučioca ili u hitnim slučajevima utvrđene nedostatke otkloni sam ili pomoću trećeg lica. Troškove,  povezane s tim,  u potpunosti snosi isporučilac. 

13. Usklađenost sa zakonodavstvom:

Isporučilac garantuje da dobavljena roba odnosno usluga odgovara svim zakonskim zahtevima koji uređuju kvalitet i bezbednost robe odnosno usluge. 

14. Održivi razvoj

Isporučilac garantuje da u svom poslovanju posluje etički i da prepoznaje značaj poštenja i integriteta u poslovanju. Pri poslovanju poštuje odredbe Kodeksa ponašanja isporučilaca Grupe Impol, te sa smislom poštuje odredbe Kodeksa poslovnog ponašanja grupe Impol i Politike grupe Impol, koji su dostupni na internet stranici www.impol.rs.

Isporučilac garantuje da poštuje sve pravne propise, uključujući i konkurentsko pravo.

Isporučilac garantuje da pri poslovanju ne dopušta korupciju ni mito ili bilo kakve druge nezakonite prakse na području poslovanja. U svom poslovanju ne sme da zahteva, prima, nudi ili da dodeli ikakvu neopravdanu korist, ako je u suprotstvu sa moralnim normama, ili bilo koje druge pogodnosti.

Isporučilac u vezi sa prikupljanjem i obradom ličnih podataka posluje u skladu sa relevantnim zakonodavstvom na području zaštite ličnih podataka, gde je to primereno, u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR), sa svrhom zaštite privatnosti fizičkih lica.

Isporučilac poštuje važeće socijalne i radno pravne propise, uključujući međunarodne standarde na području rada i Opštu deklaraciju o ljudskim pravima, te ne izbegava da obezbedi prava zaposlenima tako što zaključuje drugačije oblike rada, koji znače prikriveno zaposlenje, a naročito da:

 • pobrine da su njegovi zaposleni i kandidati za zaposlenje zaštićeni od diskriminacije, polnog i drugog uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mestu,
 • obezbedi da se na posao dolazi i odlazi svojevoljno te da ne koristi nikakve oblike prisilnog rada ili rada dece,
 • poštuje pravo na sindikalnu slobodu i kolektivno pregovaranje,
 • zaposlenima obezbedi plaćen rad, u skladu sa međunarodnim standardima, važećim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • obezbedi da radno vreme zaposlenih bude usklađeno sa međunarodnim standardima, važećim zakonodavstvom i kolektivnim ugovorima,
 • obezbedi higijenske radne uslove,
 • obezbedi bezbednu i zdravu radnu sredinu za zaposlene, saradnike po ugovoru i posetioce te donosi mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa važećim zakonodavstvom i relevantnim standardima,
 • postupa društveno odgovorno.

Isporučilac se obavezuje da će smanjivati uticaje svojih proizvoda i usluga na životnu sredinu tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa.

Isto tako se obavezuje na odgovorno korišćenje resursa sa svrhom očuvanja prirode i životne sredine te u skladu sa načelima prava budućih generacija, kao i da će pri svojim postupcima poštovati važeće zakonske propise i relevantne standarde na području zaštite životne sredine.

15. Otkazivanje ugovora: 

U slučaju da isporučilac bez krivice naručioca otkaže ugovor i razlog za otkazivanje ugovora nije viša sila (stečaj, prirodne katastrofe), on je dužan da naručiocu nadoknadi sve troškove zamenske kupovine. U slučaju otkazivanja ugovora za isporuku aluminijuma isporučilac mora naručiocu da nadoknadi i razliku između ugovorne LME-cene i tržišne LME-cene na dan otkazivanja ugovora, ako je ona na dan otkazivanja ugovora veća od ugovorne LME cene.  

Isporučilac je takođe dužan da naručiocu nadoknadu svu štetu, nastalu zbog otkazivanja ugovora. 

Naručilac može da otkaže ugovor bez otkaznog roka u sledećim slučajevima:

 • ako isporučilac kasni s isporukom robe,
 • ako roba isporučioca nema dogovoreni kvalitet odnosno ima stvarne greške, a isporučilac iste ne otkloni u roku od 30 dana posle prijema reklamacije odnosno u kraćem roku, koji je posebno dogovoren između naručioca i isporučioca,
 • ako je očigledno da isporučilac neće moći blagovremeno da ispuni svoje obaveze. 

16. Prenos ugovora i ustupanje potraživanja

Isporučilac ima pravo da prenese ili ustupi pravni posao i/ili bilo koje pravo, uključujući potraživanja i obaveze po pravnom poslu, na treće lice pod uslovom, ako prethodno dobije pisanu saglasnost naručioca.

17. Opšti uslovi rada u pogledu usluga: 

Sa izvođenjem radova može se početi tek posle prethodnog dogovora sa odgovornim rukovodiocem procesa kod naručioca. Izvođač je dužan da poštuje zakonodavstvo u državi sedišta naručioca i sva uputstva, primljena od strane naručioca. Poslove mogu da obavljaju samo zaposlene osobe izvođača, osposobljene za te radove, ili odgovarajuće osposobljeni podizvođači.

18. Bezbednost i zdravlje na radu:

Izvođač usluge odgovoran je za bezbednost i zdravlje na radu lica, koja za izvođača izvode usluge za naručioca po bilo kom osnovu. Izvođač se obavezuje da će poštovati zakonske obaveze i principe bezbednog rada. Obaveza Izvođača je da obezbedi da sva lica koja izvode usluge budu osposobljena za bezbedan rad, da poseduju važeće lekarske izveštaje za specifične radne aktivnosti (rad na radnom mestu sa povećanim rizikom, rad na visini, rukovanje opremom…), da poseduju svu potrebnu ličnu zaštitnu opremu, a da mašine i oprema za rad koju koristi bude pregledana i ispitana i da poseduje važeći dokument o tome (stručni nalaz, sertifikat…). Izvođač mora na odgovarajući način da obezbedi i obeleži područje rada. Prilikom izvođenja radova na visini izvođač mora da spreči kretanje lica ispod područja rada, da područje obezbedi na odgovarajući način i da obezbedi bezbedno podizanje i prenošenje tereta. Posle izvršenog posla izvođač mora da ukloni sve oznake, da očisti područje, da montira funkcionalne sigurnosne uređaje i zaštite, a u slučaju intervencija na električnim uređajima mora da zatvori i zaključa vrata ormara sa osiguračima. U slučaju da se rad izvođača usluge obavlja na zajedničkom radnom prostoru sa Naručiocem ili drugim izvođačem usluga, izvođač usluge zajedno sa Naručiocem i drugim izvođačima usluga na zajedničkom radnom prostoru potpisuje Pisani sporazum o sprovođenju zajedničkim merama za obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja na radu svih lica na zajedničkom radnom prostoru, čiji predlog je objavljen na internet stranici www.impol.rs.

 19. Oblast zaštite životne sredine: 

Isporučilac garantuje da isporučena roba odgovara svim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite zdravlja, koji su na snazi u Republici Srbiji, EU i SAD. 

Isporučilac je odštetno odgovoran za eventualnu štetu, koja bi mogla na bilo koji način nastati naručiocu zbog isporučene robe koja nije prihvatljiva sa aspekta zaštite životne sredine ili zbog neodgovarajuće odnosno neadekvatne ambalaže. 

Isporučilac se obavezuje da će pri isporuci poštovati zahteve Zakona o hemikalijama (“Sl. gl. RS” br. 36/2009, 88/2010, 92/2011,93/2012 i 25/2015), Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (CLP GHS Pravilnik) ("Sl. gl. RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019.) i Uredbe (EU) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. decembra 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH).

Isporučilac se obavezuje da prilikom prve isporuke naručiocu dostaviti važeći bezbednosni list na srpskom jeziku izrađen u skladu Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. gl. RS br. 100/2011), a nakon toga  i sve naredne ažurirane verzije, gde je to primenljivo.

Isporučilac se takođe obavezuje da će prilikom svake prve isporuke i prilikom svake naredne izmene naručiocu dostaviti tehnički list odnosno tehničko uputstvo na srpskom jeziku, koje sadrži uputstvo o korišćenju i pripremi opasne hemikalije. Isporučilac se obavezuje da će, tamo gde je to potrebno, prethodno registrovati sve hemikalije ili hemijske supstance.

Isporučilac garantuje da nabavljena roba ne sadrži konfliktne minerale - zlato, kalaj, tantal i volfram koji potiču iz područja pogođenih konfliktima i područja sa visokim rizikom.

             Domaći isporučioci su dužni da besplatno preuzmu ambalažni otpad od isporučene robe, na zahtev naručioca, u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. gl. RS br. 36/2009 i 95/2018). 

               Sve vrste otpada koji nastanu prilikom izvođenja radova, izvođač mora da sakupi i zbrine u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. gl. RS br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018).

             U toku izvođenja radova na lokaciji naručioca, isporučiocima je zabranjeno  ispuštanje neprečišćene otpadne vode u kanalizaciju. Sa otpadnim vodama se mora postupati u skladu uputstvima naručioca i zakonskim propisima R. Srbije.

             Izvođači su dužni da bezbedno koriste opasne hemikalije, kao i da preduzimu mere za sprečavanje nastanka hemijskog udesa.  

            Isporučilac garantuje da radioaktivnost isporučene robe, u pogledu jačine doze jonizujućeg zračenja na površini pošiljke, ne prekoračuje vrednost koja je za 20 % veća od prirodnog nivoa zračenja na lokaciji isporučioca. Isporučilac garantuje da isporučena roba ne sadrži radionuklide iznad propisanih granica i ne sadrži radioaktivne izvore, shodno važećim propisima R. Srbije.

 20. Intelektualna svojina i poslovna tajna: 

              Isporučilac je dužan da zaštiti naručioca od zahteva trećih lica, koje bi ta lica ostvarivala u vezi sa predmetom porudžbine,  koji je isporučen od strane isporučilaca, zbog kršenja prava industrijske svojine (patent,  model, licenca, marka) i da u eventualnom sporu štiti njegove interese i da mu nadoknadi svu nastalu štetu (troškovi pre parnice, parnični troškovi, obaveza plaćanja odštete koju bi morao da plati naručilac i sl.).

             Isporučilac je dužan da kao poslovnu tajnu čuva sve podatke i isprave, koje mu je dostavio naručilac za izvršenje posla. Sva dokumentacija (crteži, tehnička dokumentacija, nacrti uključujući modele i uzorke, šablone itd.), koju je isporučilac dobio od naručioca, ostaju u vlasništvu naručioca. Na zahtev naručioca isporučilac je dužan da pomenutu dokumentaciju vrati naručiocu. Nije dozvoljeno prosleđivati ili umnožavati navedenu dokumentaciju i dozvoljeno je koristiti je samo u svrhu realizacije dogovorenog posla. Za čuvanje poslovne tajne se, pored ovih opštih uslova nabavke, koristi i sporazum o zaštiti poverljivih informacija. U slučaju neusklađenosti između opštih uslova i sporazuma, koriste se odredbe sporazuma.

  21. Čuvanje dokumentacije:

               Isporučilac je dužan da svu dokumentaciju u vezi sa pravnim poslom sa naručiocem te u vezi sa dobavljenom robom naručiocu čuva još 25 godina od dobavljanja robe, osim ako nije naročito određeno drugačije.

  22. Podizvođači

             Isporučilac se obavezuje da će sve zahteve i obaveze, koji proizlaze iz ovih Opštih uslova i pravnog posla sklopljenog između njega i naručioca, preneti i na svoje podizvođače. 

  23. Pravo i nadležni sud: 

            Ugovorne strane (naručilac i isporučilac) će pokušati sve sporove da reše sporazumno. Ukoliko sporazum ne bi bio moguć, za rešavanje sporova između strana nadležan je stvarno nadležni sud po sedištu naručioca. 

             U pravnim poslovima sa međunarodnim elementom je pravo, koje je merodavno za regulisanje odnosa između naručioca i isporučioca, pravo države, u kojoj naručilac ima sedište, pri čemu je izričito isključena primena odredaba međunarodnog privatnog prava i odredaba Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe – CISG).


24. Završne odredbe: 

               Eventualno nevaženje pojedine odredbe Opštih uslova ili pravnih poslova ne utiče na nevaženje preostalih odredaba i Opštih uslova i/ili pravnih poslova, u koje su uključeni ovi Opšti uslovi.

             Ovi opšti uslovi napisani su na slovenačkom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. U slučaju nejasnoća ili neusklađenosti za tumačenje i objašnjavanje koriste se Opšti uslovi na slovenačkom jeziku.

Opšti uslovi i trenutno važeće izmene počinju da važe sa danom objavljivanja na internet stranici naručioca – www.impol.rs. Opšti uslovi važe na neodređeno vreme odnosno do njihove izmene. Isporučilac je dužan da pre zaključivanja ugovora proveri važenje Opštih uslova i da prati njihove eventualne izmene na internet stranici naručioca.  

 

Datum objave na internet stranici: Sevojno 27.04.2021. godine