Menu
ZAŠTO IMPOL SEVAL?
Jer mi ispunjavamo želje svojih kupaca, prilagođavamo se njihovim različitim zahtevima i razvijamo proizvode visokog kvaliteta i pouzdanosti.

PKC D.O.O

IMPOL SEVAL PRAVNO KADROVSKI CENTAR

Delatnost


  • Izrada Statuta, Kolektivnih ugovora i drugih opštih akata, pravilnika i akata o organizaciji i sistematizaciji poslova,
  • Izrada Ugovora o radu i opisa poslova u sistemu ovlašcenja i odgovornosti,
  • Klasifikovanje i identifikacija vrsta poslova,
  • Ustrojavanje metoda ocenjivanja zaposlenih,
  • Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica i obavljanje drugih pravnih poslova za njihove potrebe,
  • Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka, ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava,
  • Poslovi registracije i prevodenja privrednih i drugih subjekata,
  • Konsalting i menadžment poslovi po posebnom zahtevu,
  • Poslovi zaštite na radu,
  • Organizovanje poslova strucnog osposobljavanja, usavršavanja i obrazovanja odraslih posredstvom ovlašćenih institucija i drugi poslovi.
PODACI
Adresa:
Prvomajska bb 31205 Sevojno, Srbija
Telefon/Faks: +381 (0) 31 591 108, 591 109
Matični broj: 17618245
PIB: 103641381
Šifra delatnosti: 74140
Direktor:
Danijela Smiljanić
e-mail: danijela.smiljanic@impol.rs
Tekući računi:
205-89155-52 Komercijalna banka a.d.
160-67758-17 Banca Intesa a.d.
Broj rešenja u Agenciji za privredne registre:
Registar Privrednih subjekata BD. 16206/2005
Broj rešenja upisa u sudski registar:
Fi.798/04 od 09.12.2004. u Trgovinskom sudu u Užicu