Menu

Ekologija

Sprovođenje poslovnih aktivnosti u Društvu Impol Seval zasnovano je na odgovornom odnosu prema životnoj sredini, uz stalnu težnju ka smanjenju ili pak eliminisanju(gde je moguće) uticaja i rizika koji mogu imati negativne posledice na okruženje.

Program zaštite životne sredine se primenjuje u skladu sa važećim propisima u svim celinama Društva. Sprovođenjem mera u cilju unapređenja poslovanja, investicijama u poboljšanje energetske efikasnosti, potvrduje se opredeljenost Društva ka stalnom unapredenju kvaliteta životne sredine u zoni uticaja postrojenja, na lokalnom i globalnom nivou.

Shodno zakonskim propisima, sprovodi se monitoring svih predviđenih parametara opterećenja životne sredine. Rezultati monitoringa se analiziraju i dostavljaju nadležnim organima.

Organizacionom strukturom, tehnološkim i finansijskim resursima, obezbeđuje se primena neophodnih mera u cilju:

  • poslovanja u saglasnosti sa zakonskim propisima u oblasti zaštite životne sredine,
  • praćenja uticaja i prevencije nastanka zagađenja,
  • realizacije investicija radi smanjenja nivoa emisija u životnu sredinu,
  • efikasnijeg korišcenja sirovina, energenata i prirodnih resursa,
  • stalnog unapredenja učinka zaštite svih medijuma životne sredine.
Uvodenjem savremenih tehnoloških rešenja kroz investicije u novu opremu i modernizacijom postojeće opreme, ostvaruje se kontiuniran napredak u pogledu smanjenja negativnih uticaja proizvodnog procesa na životnu sredinu.

U Impol Seval a.d. je primenjen metodološki pristup upravljanja otpadom, čime su definisana postupanja, odgovornosti i obaveze zaposlenih u pogledu prevencije ili redukcije nastanka otpada, kao i pravilnog postupanja sa svim vrstama otpadnih materija koje se neizbežno generišu.

Sa nastalim opasnim i neopasnim otpadom upravlja se na odgovoran način, uz potpunu primenu načela hijerarhijskog pristupa, propisa i standarda u ovoj oblasti.

Društvo Impol Seval poseduje Integralnu dozvolu za skladišćenje i tretman neopasnog otpada - otpadaka i ostataka od aluminijuma. Integralna dozvola izdata je rešenjem Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica, broj VI broj 504-3/10 od 24. 8. 2011.
Kontakt:

Jelena Matić, direktor sektora kvaliteta
E: jelena.matic@impol.rs