Menu

Ljudski resursi

U sistemu Impol Seval,  ima ukupno oko 673 zaposlenih, što je optimalan broj.

Pri tome u Impol Seval a.d. je oko 543 zaposlenih, a u društvima sa ograničenom odgovornošću (Impol Seval Tehnika d.o.o., Impol Seval Final d.o.o., Impol Seval PKC d.o.o. i Impol Seval President d.o.o.) čiji je vlasnik Impol Seval a.d., ukupno oko 130 zaposlenih.

U strukturi zaposlenih visok procenat je visokostručog kadra i kvalifikovanih proizvodnih radnika.

Posle privatizacije u Impol Seval je primljeno preko 180 novih radnika, razlicitih profila, što je doprinelo ublažavanju efekata nepovoljne starosne strukture.

Prve dve godine posle privatizacije intenzivno se radilo na osposobljavanju većine zaposlenih radi sticanja neophodnih znanja za rad na računaru i znanja stranih jezika.

Nakon toga, kroz brojne nove poslovne aktivnosti i rad na investicijama, preko 80 % zaposlenih je bilo obuhvaćeno obukama koje su obezbeđivale dodatni nivo ključnih kompetencija za obavljanje odgovarajućih poslova.
Prioritet sistema Impol Seval u funkciji ljudskih resursa je postao i ostao permanentno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih i njihov lični razvoj.

Posebna pažnja se posvećuje selekciji kandidata, eksternoj i internoj, u nastojanju da kompetencije zaposlenih dođu do punog izražaja.
Impol Seval je zainteresovan za nove, mlade kadrove, ambiciozne i spremne da uz adekvatnu sistemsku podršku ulažu u sebe i Društvo u cilju zajedničkog napretka.

Dugorocno postoji potreba za kadrovima visoke stručne spreme, metalurške i mašinske struke, elektroničarima, tehnolozima, ekonomistima, pravnicima, kadrovicima, kao i zanimanjima u odgovarajucoj kategoriji proizvodnog karaktera (livci, valjači) ili za potrebe poslova na održavanju mašina i opreme i poslova neposrednog organizovanja procesa proizvodnje.

Istovremeno postoji spremnost za rad i saradnju sa svakim ko nudi nove ideje i efekte u radu i rezultatu Impol Seval, u bilo kom modelu. U međuvremenu, timskim radom se ostvaruju ciljevi i razvija osećaj pripadnosti zaposlenih sistemu.

Uvažavanjem razlika neguje se kreativnost.

Uz visoko razvijenu svest da uspeh u radu pripada svim zaposlenima, gradi se i čuva zdrava radna sredina i šire okruženje i što je najvažnije, život i zdravlje zaposlenih.

Impol Seval je posvećen radu na uspostavljanju dobre radne atmosfere za svoje zaposlene, obezbedjujući uslove za bezbedan rad, i zalažući se za fer odnos prema svim saradnicima.

  • Kompanija marljivo sprovodi svoju politiku bezbednosti i zdravlja na radu, stalno poboljšavajući uslove rada i aktivno utičući na smanjenje stope incidenata.
  • Na godišnjem nivou kompanija organizuje proslavu društvenog karaktera, sa ciljem poboljšanja odnosa zaposlenih. Takodje, kompanija je i u stalnom kontaktu sa bivšim zaposlenim i penzionerima, kojima se svake godine uručuju i simbolični pokloni.
  • Karijere naših zaposlenih se sistematično razvijaju i prate.
  • Kompanija  ima uspostavljen sistem stimulativnog nagradjivanja zaposlenih .