Menu

Ljudski resursi

U sistemu Impol Seval,  ima ukupno 555 zaposlenih, što je optimalan broj.

Pri tome, u Impol Seval a.d. je 461 zaposleni, a u društvima sa ograničenom odgovornošću (Impol Seval Tehnika d.o.o, Impol Seval Final d.o.o. i Impol Seval PKC d.o.o.),  čiji je vlasnik Impol Seval a.d. ukupno 94 zaposlenih.
U strukturi zaposlenih najveći broj čine  kvalifikovani radnici proizvodnih zanimanja. Od ukupnog broja zaposlenih,  oko 15 % su zaposleni visoke stručne spreme.

Posle privatizacije u Impol Seval je primljeno preko 400 novih radnika, različitih obrazovnih profila, što je doprinelo ublažavanju efekata nepovoljne starosne strukture.
U Društvu se intenzivno radi na kontinuiranom osposobljavanju zaposlenih,  radi sticanja neophodnih stručnih znanja i veština  za rad na odgovarajućim poslovima.
Kroz brojne nove poslovne aktivnosti i rad na investicijama, preko 80 % zaposlenih je bilo obuhvaćeno obukama koje su obezbeđivale dodatni nivo ključnih kompetencija zaposlenih za obavljanje odgovarajućih poslova.
Posebna pažnja se posvećuje regrutaciji i selekciji kandidata, eksternoj i internoj, u nastojanju da obezbedimo najbolje kandidate za odgovarajuće poslove.

Uvažavanjem razlika,  neguje se kreativnost zaposlenih.
Uz visoko razvijenu svest da uspeh u radu pripada svim zaposlenima, gradi se i čuva prijatna radna sredina, timski duh, odgovornost, pripadnost Društvu i usmerenost na ciljeve i zadatke.

Gradi se organizaciona kultura u kojoj su bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih prioritet, sa svrhom neprestanog sprečavanja povreda na radu i drugih incidenata i podsticanja zaposlenih na zdrav način života.