Menu

Uslovi prodaje

Verzija 5, važi od [1.12.2022]

1 . PREDMET I OBIM UPOTREBE OPŠTIH USLOVA PRODAJE

1.1. Ovim Opštim uslovima uređuju se odnosi između bilo koje kompanije iz Grupe Impol koja nastupa kao prodavac  ( u nastavku teksta: ’’Prodavac’’) i kupaca robe i proizvoda koje nudi Prodavac (u nastavku teksta: ’’Kupac’’). Ovi Opšti uslovi prodaje važiće za sve pravne odnose između Prodavca i Kupca, osim ako se Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije u pogledu pojedinačnih prava ili obaveza. Važiće samo pisani sporazumi. Ovi Opšti uslovi prodaje važiće samo za prodaje robe pravnim licima.

1.2. U slučaju sporazuma između Prodavca i Kupca koji pojedinačna prava i obaveze regulišu drugačije nego ovi Opšti uslovi prodaje, takvi sporazumi neće uticati na važenje preostalih odredbi ovih Opštih uslova. Ovi Opšti uslovi imaće prvenstvo u odnosu na sve opšte uslove nabavke ili druge uslove Kupca, osim ako se Prodavac i Kupac izričito ne dogovore drugačije putem formalnog dokumenta izrađenog od strane najmanje dva (2) propisno ovlašćena predstavnika Prodavca. Prihvatanjem ponude, proizvoda koje isporuči i/ili usluga koje pruži Prodavac, zaključenjem ugovora i svakom dostavom narudžbe ili na svaki drugi obostrano prihvatljiv način, Kupac potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove prodaje i da se u potpunosti slaže sa njima.

2. SKLAPANJE UGOVORA I DOSTAVA NARUDŽBE

2.1. Ugovor između Prodavca i Kupca je sklopljen kada Prodavac i Kupac potpišu pisani Ugovor ili kada se Prodavac i Kupac usaglase oko suštinskih elemenata ugovora u skladu sa ovim Uslovima. Prodavac i Kupac mogu sklopiti ugovor kojim određuju količinu/obim i tip roba ili usluga, datume isporuke i cene za ukupno trajanje ugovora. Ako ugovorne strane ugovore naknadnu dostavu specifikacija za robu, Kupac se obavezuje da dostavi specifikaciju po narudžbi u dogovorenom vremenskom roku. Ako Kupac ne dostavi specifikaciju na vreme, Prodavac se može povući iz ugovora i Kupcu zaračunati troškove povlačenja iz ugovora u iznosu preciziranom u tački 6 ovih Opštih uslova. Ako Kupac ne dostavi na vreme svaku specifikaciju u skladu sa ugovorom, Prodavac može zahtevati od Kupca da to učini.

2.2. Dostava narudžbe se vrši na osnovu važećeg cenovnika, prosleđene ponude ili ugovora zaključenog sa pojedinačnim kupcima. Svaka narudžba mora sadržati osnovne informacije o Kupcu i tipu, količini i poželjnom datumu isporuke robe koja se naručuje. Narudžba mora biti dostavljena Prodavcu u pisanoj formi (npr putem pošte, faksa ili elektronske pošte), ili, ako Prodavac i Kupac tako preciziraju, posredstvom drugih elektronskih sredstava, kao što je EDI (Elektronska razmena podataka). Narudžba obavezuje Kupca da kupi svu robu preciziranu u ponudi i da plati ceo iznos Prodavcu i tek nakon toga može potraživati svoja eventualna prava, osim ako se ne dogovori drugačije.

2.3. Ponuda je obavezujuća za Prodavca do datuma opcije ponude navedenog u ponudi. Ugovor će biti sklopljen kada Kupac prihvati ponudu tokom važenja ponude i o tome obavesti Prodavca. Ako Kupac prihvati ponudu nakon isteka roka važenja ponude, Prodavac će imati pravo da slobodno odluči da li će prihvatiti narudžbu ili ne.

2.4. Nakon prijema narudžbe Kupca, Prodavac će izdati potvrdu porudžbine za Kupca, u kojoj će precizirati osnovne informacije o Kupcu, tip robe, količinu, cenu i potvrđeni datum isporuke, kao i sve ostale informacije relevantne za ugovor. Osim ako Kupac ne odbije potvrdu u roku od 3 (tri) dana po prijemu iste, smatraće se da je Kupac u celosti saglasan sa ugovorom ili potvrdom porudžbine, a precizirani uslovi i sadržaj potvrde porudžbine smatraće se konačnim i obavezujućim za Kupca i Prodavca.

2.5. Ako Kupac odbije potvrdu porudžbine, koja je u skladu sa njegovom narudžbom, a Prodavac iz tog razloga pretrpi troškove, Prodavac će moći da Kupcu zaračuna te troškove.

3. OTPREMA I PREUZIMANJE ROBE

3.1. Period (rok) isporuke počeće da teče od dana kada Prodavac izda obavezujuću potvrdu porudžbine Kupcu. Prodavac zadržava pravo da produži datum isporuke u slučaju više sile. Prodavac se obavezuje da će odmah obavestiti Kupca o nastupanju ili prestanku više sile.

3.2. Ako se ne dogovori drugačije u pisanoj formi, Prodavac će isporučiti proizvode na paritetu FCA Impol Seval a.d. (Incoterms 2020) u skladu sa načinom pakovanja i isporuke koji je standardan za Prodavca.

3.3. Ako se ne dogovori drugačije u pisanoj formi, Kupac će o svom trošku pribaviti sve neophodne uvozne dozvole i druge saglasnosti koje su neophodne za otpremu proizvoda i proslediće ih Prodavcu.

3.4. Ako Kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenskom roku, Prodavac može Kupcu zaračunati ukupni iznos od 10,00 EUR po toni za svaki dan kašnjenja, tj. na ime troškova koje Prodavac trpi zbog kašnjenja Kupca sa preuzimanjem robe. U slučaju kašnjenja Kupca sa preuzimanjem robe, rizik nenamerne štete ili uništenja robe biće prenet na Kupca prvog dana kašnjenja Kupca. Iznos koji Prodavac može mesečno potraživati na ime ugovorne kazne biće ograničen na pet procenata (5%) vrednosti robe sa kojom je Kupac u kašnjenju. U slučaju da Prodavac potražuje nadoknadu stvarne štete u iznosu koji prelazi ugovornu kaznu, sve prethodno plaćene ugovorne kazne biće odbijene od takvog potraživanja u iznosu u kojem su plaćene za tu robu. Ovaj član se primenjuje ukoliko sa kupcem međusobnim ugovorom nije drugačije dogovoreno.

3.5. Prodavac zadržava pravo parcijalnih isporučilaca.

4. POMERANJE DATUMA ISPORUKE

4.1. U slučaju da Kupac želi da pomeri ugovorom potvrđeni datum isporuke, na sopstveni zahtev i iz bilo kog razloga, i ako to Prodavac odobri, Prodavac će zadržati pravo da zaračuna trošak kontanga ili drugi odgovarajući ceo iznos na ime troškova skladištenja koje može pretrpeti Prodavac.

5.  CENA I USLOVI PLAĆANJA

Ako se jedan ili više faktora cene koštanja poveća nakon datuma zaključenja ugovora (kao što su uključujući i bez ograničenja, bilo kakve fluktuacije deviznog kursa, valutna regulacija, promena dažbina, povećanje cene rada, sirovina, troškovi materijala, energenata ili drugih proizvodnih troškova, itd.)  - čak i ako se to dogodi zbog predvidljivih okolnosti - prodavac zadržava pravo da poveća cenu robe pismenim obaveštenjem kupcu u bilo kom trenutku pre isporuke robe na način, da to odražava stvarno povećanje troškova za prodavca u vezi sa proizvodnjom ili isporukom robe. 

5.1. Dogovorene cene ne sadrže poreze ni naknade, uključujući, ali se ne ograničavajući na porez na dodatu vrednost i poreske odbitke koji se zaračunavaju ili baziraju na iznosima plaćenim po ugovoru (ukupni porezi). Svi porezi u vezi sa kupljenim proizvodima su u nadležnosti Kupca (isključujući porez na prihod), osim ako Kupac ne dostavi potvrdu o oslobađanju od poreza koja je prihvatljiva za Prodavca i za relevantne poreske organe. Prodavac će, po mogućstvu, prikazati poreze kao zasebnu stavku na fakturi koju izda Kupcu. Ako se potvrda o oslobađanju od poreza koju dostavi Kupac smatra nevažećom, Kupac će Prodavcu platiti iznos poreza i eventualne penale i povezane kamate.

5.2.   Sva plaćanja se vrše na osnovu izdatih faktura. Datum dospeća biće preciziran na fakturi u skladu sa odredbama ugovora.  U slučaju zakasnelog plaćanja, Prodavac će imati pravo da zaračuna statutorne kamate za kašnjenje u plaćanju shodno merodavnom zakonu.

Ako su uslovi plaćanja ili sama plaćanja predmet osiguranja (bilo da je limit Kupca osigurao Prodavac kod osiguravajuće kompanije ili na drugi način (npr akreditivom, bankarskom garancijom, itd.) uslovi plaćanja će važiti:

- ako ukupni otvoreni dug Kupca zajedno sa vrednošću novih isporuka robe ne pređe trenutno važeći limit koji je osigurao Prodavac, pri čemu iznos limita osiguranja određuje i može izmeniti osiguravajuća kompanija Prodavca, ili

- ako je ukupni otvoreni dug Kupca prema Prodavcu zajedno sa vrednošću novih isporuka robe  pokriven ili osiguran drugim načinom osiguranja plaćanja (npr akreditivom, bankarskom garancijom, itd.).

Ako se ne ispuni nijedan od gore navedenih uslova, Prodavac ima pravo da jednostrano izmeni uslove plaćanja u ’’avansno plaćanje’’, odnosno ima pravo da zahteva plaćanje nabavne cene pre isporuke robe.

Pored toga, Prodavac će, u slučaju neplaćanja ili neizvršenja drugih ugovornih obaveza Kupca, imati pravo da stopira isporuku robe ili da se povuče iz ugovora nakon dostave obaveštenja da će to da učini i da troškove povlačenja iz ugovora zaračuna Kupcu. U tom slučaju, Prodavac neće biti odgovoran Kupcu ni za kakvu štetu niti troškove nastale za Kupca zbog izostanka isporuke robe.

Potraživanja iz zaključenih ugovora, kamata i drugih eventualnih potraživanja mogu se izmiriti putem kompenzacije, prenosa, cesije ili, gde je moguće, multilateralne kompenzacije preko Ajpes, ili elektronskim kompenzacijama ili na bilo koji sličan način. Naplata korišćenjem gore navedenih finasijskih instrumenata smatraće se normalnim načinom naplate potraživanja.

5.3. U slučaju međudržavnog poslovanja u okviru EU, roba će biti isporučena Kupcu bez zaračunatog PDV-a, ako je Kupac registrovan u VAR registru za međudržavno poslovanje unutar EU.

5.4. Kupac je obavezan da dostavi svoj važeći PDV identifikacioni broj Prodavcu. Tokom ukupnog trajanja ugovora, Kupac će biti obavezan da sačuva važenje PDV identifikacionog broja. U slučaju da Kupac dostavi nevažeći PDV identifikacioni broj ili ako se taj broj tokom trajanja ugovora promeni (uključujući istek važenja istog), a Kupac ne pošalje pisano obaveštenje Prodavcu o takvoj izmeni u roku od 1 (jednog) dana od datuma izmene, Kupac će platiti PDV Prodavca po važećoj stopi u Republici Srbiji na dan kada PDV dospe na naplatu, kao i sve povezane troškove (tj. penale, kamate na kašnjenje u plaćanju, itd.) u roku od 3 (tri) dana od kada Prodavac obavesti Kupca o tome.

5.5. Kupac se obavezuje da potraživanja prema Prodavcu neće prenositi na treće strane bez prethodne pisane saglasnosti Prodavca.

6. POVLAČENJE IZ UGOVORA

6.1. Kupac se može povući iz ugovora u pisanoj formi do trenutka otpreme robe. Međutim, u tom slučaju, moraće da plati Prodavcu sve troškove nastale do tog trenutka. Kupac će Prodavcu platiti troškove (naknadu) za povlačenje iz ugovora i u slučaju da se Prodavac povuče iz ugovora zbog greške Kupca. Troškovi povlačenja iz ugovora podrazumevaju razliku između ugovorene vrednosti aluminijumske sirovine na dan zaključenja ugovora/dostave narudžbe i tržišne vrednosti u trenutku prijema izjave o povlačenju iz ugovora, troškova rada, usluga, finansiranja i drugih troškova nastalih usled povlačenja iz ugovora.

6.2. Pored ostalih pravnih lekova koji su na raspolaganju Prodavcu, Prodavac može raskinuti ugovor bez obaveštenja ako Kupac: (i) ne plati bilo koji iznos koji duguje po ugovoru u roku od 5 (pet) dana od prijema pisanog obaveštenja o propustu da se izvrši plaćanje; (ii) vrši materijalno kršenje obaveza po ugovoru; ili (iii) stupi u stečaj ili ako se protiv njega pokrene stečajni postupak.

6.3. Ako se nakon sklapanja ugovora utvrdi da Kupac ne može da izvršava svoje ugovorne obaveze, Prodavac može, pre izvršenja svojih ugovornih obaveza, zahtevati od Kupca odgovarajuće osiguranje obaveza ili avansno plaćanje nabavne cene. Do tada, Prodavac može zadržati otpremu robe Kupcu. Po isteku datuma koji Prodavac odredi Kupcu za obezbeđenje dodatnog osiguranja ili avansne uplate, Prodavac se može povući iz ugovora bez obaveštenja.

7. PRODUŽENO ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Roba ostaje vlasništvo Prodavca čak i nakon predaje robe u posed Kupca, konkretno sve dok Kupac ne plati ukupnu nabavnu cenu i sve druge eventualne obaveze prema Prodavcu (a naročito statutorne kamate za kašnjenje sa plaćanjem). Kupac će imati pravo da preprodaje proizvode sve dok se zadržava pravo vlasništva Prodavca, ili da ih koristi za proizvodne svrhe, pod uslovom da su to uobičajeni poslovni postupci Kupca i da Kupac ne kasni sa izvršenjem svojih obaveza plaćanja prema Prodavcu. Već ovim (prodajnim) ugovorom, Kupac unapred ustupa sva svoja potraživanja po naknadnim prodajama robe koju mu je isporučio Prodavac i nad kojom je Prodavac i dalje zadržao pravo vlasništva kako bi Prodavac nadoknadio svoja potraživanja po nenaplaćenim nabavnim cenama iz prodajnih ugovora. Prodavac već prihvata ova potraživanja. Ako Kupac ne koristi robu u svojim redovnim poslovnim postupcima ili ako Kupac kasni sa izmirenjem svojih obaveza prema Prodavcu, Kupac će morati da obavesti svog kupca (korisnika) o ustupanju potraživanja i produženom zadržavanju prava vlasništva nad robom. Kupac će Prodavcu pružiti sve podatke koje Prodavac može zahtevati za potrebe potencijalne naplate ustupljenih potraživanja.

8. GARANCIJA, REKLAMACIJE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

8.1. Kupac je obavezan da ispita robu odmah po prijemu, ili što pre. Kupac mora istaći eventualne materijalne nedostatke odmah, međutim, ne kasnije od 8 dana od datuma isporuke. U slučaju skrivenih nedostataka, Kupac će uložiti reklamaciju odmah, međutim, ne kasnije od 8 dana od otkrivanja takvog nedostatka. Prodavac neće biti odgovoran za skrivene nedostatke koji postanu očigledni 180 dana nakon prijema robe.

8.2. Količinsko odstupanje robe od +/-10% ili maksimalno 3 tone po pojedinačnoj narudžbi dozvoljeno je prilikom isporuke robe, pri čemu se ovo odstupanje neće smatrati (količinskim) materijalnim nedostatkom.

8.3. Prodavac se obavezuje da će rešiti sve reklamacije u razumnom roku, za svu robu za koju Kupac ima odgovarajuću garanciju i čiji je nedostatak blagovremeno javljen Prodavcu.

8.4. Bilo kakvo fizičko oštećenje robe koje je rezultat udara, pada, udara groma, nepravilnog parkiranja itd ne podleže garanciji, osim ako Kupac jasno ne dokaže dokaže da je primio takvu robu nakon potpisivanja dokumenta o preuzimanju.

8.5. Kupac će izgubiti garanciju u slučaju nepravilnog korišćenja, prerade ili skladištenja robe.

8.6. Prodavac neće biti odgovoran ni za kakvu štetu koja je naneta Kupcu kao posledica kašnjenja Prodavca da ispuni svoje ugovorne obaveze zbog nepravilnih ili netačnih informacija, specifikacija, projekata ili drugih informacija koje je pružio Kupac.

8.7. Prodavac takođe neće biti odgovoran ni za kakvu štetu nanetu robi direktno, naročito ne za gubitak dobiti, štetu po druge stavke Kupca, štetu zbog otkazivanja opreme, obustave proizvodnje i/ili druge štete po stavke koje jesu ili nisu svojina  Kupca.

8.8. U svakom slučaju odgovornosti Prodavca za štetu, zbirna i maksimalna odgovornost Prodavca i povezanih lica, zaposlenih, menadžera i podizvođača biće ograničena na vrednost robe koja je uzrokovala slučaj štete.

9. VIŠA SILA

9.1. Prodavac neće biti odgovoran za moguće propuste da izvršava svoje obaveze, niti za kašnjenja, koje uzrokuje viša sila, kao što su štrajkovi, požari, poplave, zemljotresi, olujni vetrovi, incidenti, saobraćajni kolapsi, ukazi bilo kog državnog organa, ratovi, ustanci ili neredi, epidemije ili bilo koji drugi nepredvidivi događaji. Pored toga, Prodavac neće biti odgovoran ni za kakve propuste ili kašnjenja uzrokovane nedostatkom radne snage, energenata, sirovina, proizvodnih ili transportnih kapaciteta.

10. IZMENA OKOLNOSTI

10.1. Bez obzira na činjenicu da ugovorne strane nastoje da ispune svoje ugovorne obaveze, Prodavac može dogovoriti sa Kupcem da se određeni uslovi ugovora izmene u razumnom roku po stupanju ove klauzule na snagu, ako se dokaže:

- da je dalja realizacija ugovornih obaveza previše otežana za Prodavca zbog nastupanja događaja izvan njegove kontrole (uključujući, ali se ne ograničavajući na smanjenje proizvodnog kapaciteta, rast troškova energenata, sirovina ili materijala, itd.), koji se nisu mogli uzeti u obzir prilikom zaključenja ugovora i

- da Prodavac nije mogao da izbegne takav događaj niti da otkloni njegove posledice.

10.2. Ako se Prodavac i Kupac ne dogovore o izmeni relevantnih uslova ugovora, Prodavac će imati pravo da raskine ugovor.

11. POVERLJIVOST

11.1. Poverljive informacije proistekle iz ugovornog odnosa i ugovorne dokumentacije Prodavac i Kupac će tretirati na način dogovoren Ugovorom o poverljivosti (NDA), ali najmanje sa istom pažnjom sa kojom tretiraju sopstvene poverljive informacije i neće ih otkrivati trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti druge ugovorne strane. Nijedna ugovorna strana neće otkrivati niti koristiti podatke na koje se odnosi prethodni pasus ni za koje svrhe koje nisu direktno povezane sa izvršenjem prava i obaveza po ovom dokumentu bez prethodne pisane saglasnosti druge ugovorne strane.

11.2. Poslovnom tajnom će se takođe smatrati sledeće: crteži, dijagrami, kalkulacije, instrukcije, spiskovi, dopisi, evidencije, ugovorna dokumentacija i drugi podaci u materijalnom i nematerijalnom obliku.

12. MERODAVNO PRAVO

12.1. Pravo Republike Srbije je isključivo merodavno za ovaj ugovor i ove Opšte uslove prodaje, kao i za sve sporove koji proisteknu ili su u vezi sa ovim ugovorom ili Opštim uslovima prodaje. Odredbe međunarodnog građanskog prava i odredbe Konvencije UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe – CISG), u skladu sa kojima se ovaj ugovor i Opšti uslovi prodaje tumače, izričito se isključuju. Odgovarajuće odredbe zakonodavstva i regulative Republike Srbije merodavne su za sva prava i obaveze ugovornih strana koje nisu eksplicitno definisane ugovorima ili ovim Opštim uslovima prodaje.

12.2. Ugovorne strane će sve sporove rešavati obostranim dogovorom. Ukoliko se ne postigne dogovor, za rešavanje spora isključivo je nadležan sud u Užicu, Srbija.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1. Potencijalno nevaženje pojedinačne odredbe ovih Opštih uslova prodaje ili transakcija neć uticati na važenje preostalih odredbi ovih OUP i/ili transakcija u koje su uključeni ovi Opšti uslovi prodaje.

13.2. Ovi Opšti uslovi prodaje su napisani na srpskom, slovenačkom, nemačkom i engleskom jeziku. U slučaju dvosmislenosti ili nedoslednosti, Opšti uslovi prodaje na srpskom jeziku biće merodavni za razjašnjenje i tumačenje. Ako su Prodavac i Kupac iz različitih zemalja, komunikacija će se vršiti na engleskom, shodno dogovoru ugovornih strana ili u skladu sa utvrđenom praksom između ugovornih strana.

13.3. Ovi Opšti uslovi prodaje i sve izmene počinju da važe na dan objavljivanja na web-sajtu Prodavca - www.impol.rs. Ovi Opšti uslovi prodaje važiće neograničeno ili do izmene istih. Kupac će biti odgovoran da pre sklapanja ugovora proveri važenje Opštih uslova prodaje i da prati eventualne izmene istih na web-sajtu Prodavca.

Impol Seval a.d. sva prava zadržana

Sevojno, decembar 2022. godine