Menu

Uslovi prodaje


1 . UVOD


Ovim Uslovima prodaje određuju se prava i obaveze između kupca i Impol Seval a.d. (prodavca). Kupac potvrđuje i u potpunosti prihvata ove Uslove prodaje prihvatanjem ponude, potpisom ugovora ili potvrde porudžbine ili na bilo koji drugi način prihvatljiv za obe strane.


2. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I POTVRĐIVANJE PORUDŽBINA


Prodavac i kupac mogu zaključiti ugovor za jednokratnu kupovinu (ugovor, potvrda porudžbine ili porudžbina) ili ugovor za određeni vremenski period (dugoročni ugovor ili ugovor). Dugoročnim ugovorom, ugovorne strane dogovaraju količinu i kvalitet roba ili usluga za svaki period isporuke, period isporuke i cenu tokom trajanja ugovora. U slučaju dugoročnih ugovora, kupac se takođe obavezuje da obezbedi detaljnu specifikaciju robe koju će poručiti od prodavca. Ako se ova specifikacija ne obezbedi na vreme, prodavac treba da obavesti kupca da je pošalje. Prodavac može raskinuti ugovor i zaračunati troškove raskida ugovora kupcu u skladu sa tačkom 6 ovih Uslova, ako kupac ne obezbedi zahtevanu specifikaciju u roku od 8 dana nakon slanja pomenutog obaveštenja kupcu.

Davanje narudžbi se vrši na bazi trenutno važećeg cenovnika ili pojedinačno određenih uslova i cena ili prema uslovima i cenama dogovorenim dugoročnim ugovorima. Svaka potvrda porudžbine treba da sadrži osnovne podatke o kupcu i količini, kvalitetu, ceni i datumu isporuke naručene robe. Narudžbu treba poslati putem pošte, faksa ili e-maila. Potvrde porudžbine date telefonom treba da budu potvrđene u pisanoj formi. Potvrda porudžbine ili detaljna specifikacija obavezuje kupca da preuzme isporuku i da bezuslovno izvrši plaćanje +robe, pri čemu svoja prava može tražiti naknadno , ako nije drugačije dogovoreno.

Ugovor je zaključen kada kupac prihvati ponudu i obavesti prodavca o prihvatanju ponude. Ukoliko kupac potvrdi ponudu na bilo koji verodostajan način, a ne vrati potpisani primerak potvrđene ponude prodavcu u roku od 3 dana nakon prihvatanja ponude, smatra se da je kupac prihvatio i da je saglasan sa svim uslovima ugovora.


3. OTPREMA I PRIJEM ROBE


Period isporuke počeće da teče od dana slanja potvrde porudžbine kupcu. Prodavac zadržava pravo da produži period isporuke u slučaju više sile (požari, zemljotresi,poplave,ratovi, štrajkovi, oluje, gužve u saobraćaju, državne mere ili druge nepredviđene situacije). Prodavac se obavezuje da odmah obavesti kupca o postojanju i prestanku uslova više sile.


4. USLOVI PLAĆANJA


Sva plaćanja se vrše na osnovu izdatih faktura. Uslovi plaćanja i najkasniji datum plaćanja navedeni su u fakturi u skladu sa odredbama ugovora. Ugovorne strane se mogu dogovoriti o produžetku dospeća u pisanoj formi, međutim, kupac mora obezbediti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja u opciji prodavca. U slučaju isteka roka dospeća, prodavac zadržava pravo da zaračuna zakonsku zateznu kamatu. Pored toga, prodavac zadržava pravo da obustavi isporuku robe i da se shodno tome povuče iz ugovora, kao i da kupcu zaračuna troškove raskida ugovora, u slučaju neizmirenih računa ili neispunjavanja ostalih ugovornih obaveza.


5. POMERANJE ROKOVA ISPORUKE


Ukoliko kupac, iz bilo kog razloga, zahteva pomeranje ugovorenog roka isporuke i ukoliko prodavac to može da odobri, kupac je dužan da plati prodavcu troškove contanga.


6. RASKID UGOVORA


Kupac može raskinuti ugovor ili potvrdu porudžbine u pisanoj formi ne kasnije od dana otpreme robe. Međutim, mora nadoknaditi sve troškove dospele usled raskida ugovora (troškovi raskida ugovora). Kupac mora platiti i troškove raskida ugovora  ako prodavac raskine ugovor ili potvrdu porudžbine zbog greške kupca.

Troškovi raskida ugovora su sledeći: razlika između tržišne vrednosti Al materijala na dan zaključenja ugovora/prijema potvrde porudžbine i tržišne vrednosti na dan prijema izjave o raskidu ugovora, troškova rada, usluga, finansijskih i drugih zavisnih troškova.


7. PRODUŽENO ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA


Roba ostaje vlasništvo prodavca sve dok kupac ne plati celokupan iznos prodavcu. Kupac može držati robu i ima pravo raspolaganja istom; međutim, kupac je odgovoran za sva razumna potraživanja prodavca, ukoliko se ne povinuje finansijskim ili drugim obavezama. U slučaju kašnjenja u plaćanju, kupac treba da vrati svu primljenu robu koju nije platio na zahtev prodavca. Ukoliko kupac preproda ili iskoristi robu pre kompletne isplate robe, preneće na prodavca pravo na sva potraživanja prema trećim stranama proistekla iz takve preprodaje ili korišćenja robe. Kupac treba da pošalje obaveštenje prodavcu o takvim potraživanjima čim se ista  pojave.


8. GARANCIJA I REKLAMACIJE


Kupac mora ispitati robu po prijemu i obavestiti prodavca odmah, ali ne kasnije od 8 dana, o vidljivim nedostacima. Prodavac garantuje za skrivene nedostatke (moguće nedostatke) do 180 dana nakon isporuke. Prodavac se obavezuje da će u razumnom roku, na odgovarajući način, rešiti reklamacije za svu robu koja podleže važećoj garanciji, pod uslovom da je kupac blagovremeno obavestio prodavca o prisustvu nedostataka.

Bilo kakvo fizičko oštećenje robe koje je rezultat udara, pada, udara groma, nepravilnog parkiranja itd ne podleže garanciji, osim ako kupac potpisom na prijemnom dokumentu neoborivo ne dokaže da je primio robu u takvom stanju.Kupac nema pravo da se pozove na garanciju ukoliko nije obezbedio pravilno korišćenje, preradu ili skladištenje robe.


9. INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE ROBOM SA NANETOM ZAŠTITNOM FOLIJOM


Predlog uputstva za skidanje folije

                 

tip folije

debljina (ym)

boja

adhezija

namena

Uslovi skladištenja  limova i traka sa nanetom folijom

preporuka proizvodjača

krajnji rok skidanja

u zatvorenom prostoru

u spoljnoj upotrebi

SPV 4057 R

50

plava

srednja

Al glatke površine (nebojeni i bojeni)

   temperatura 15 -30 ° C   relatina vlažnost 40 do 75%

ne mogu se koristiti na lakovima koji sadrže omekšivače (npr. PVC lakovi); ne preporučuje se primena kod procesa teškog formovanja

6 meseci od ugovorenog roka isporuke

3 meseca

SPV 4088H

80

transparentna

visoka

Al glatke i Al matirane površine (nebojeni i bojeni)

 temperatura 15 -30 ° C   relatina vlažnost 40 do 75%

ne mogu se koristiti na lakovima koji sadrže omekšivače (npr. PVC lakovi); ne preporučuje se primena kod procesa teškog formovanja

6 meseci od ugovorenog roka isporuke

obavezno skinuti pre izlaganja atmosferskim uticajima

4228 REF

100

crno-siva

visoka

Al glatke,                            Al matirane, embosirane površine (nebojeni i bojeni)

 temperatura 15 -30 ° C   relatina vlažnost 40 do 75%

strana koja se lepi ne sme se direktno izlagati sunčevoj svetlosti

6 meseci od ugovorenog roka isporuke

obavezno skinuti pre izlaganja atmosferskim uticajima

SPV405M70*

70

crno-bela

srednja

Al glatke,                            Al matirane (nebojeni i bojeni)

temperatura 25 +/-3 °C ,relativna vlažnost   40 do 75%

 ne sme se izlagati uticaju direkent sunčeve svetlosti; nije namenjena za lasersko sečenje

6 meseci od ugovorenog roka isporuke

obavezno skinuti pre izlaganja atmosferskim uticajima


10. POVERLJIVOST


Prodavac i kupac se slažu da su sve informacije poverljive i da ih ne treba otkrivati nijednoj trećoj strani bez prethodne pisane saglasnosti druge ugovorne strane.


11. MERODAVNO PRAVO


Pravo Republike Srbije je merodavno pravo za ugovor i za ove Uslove prodaje Impol Seval a.d. i isti će biti tumačeni u skladu sa navedenim pravom.Odgovarajuće odredbe srpskog prava i regulative su merodavne za sva prava i obaveze koje nisu eksplicitno regulisane ovim Uslovima prodaje.

U slučaju bilo kakvog spora između ugovornih strana, iste će pokušati da ga reše dobrom voljom. Ukoliko se ne postigne dogovor, za rešavanje spora isključivo je nadležan Privredni sud u Užicu, Srbija.


12. ZAVRŠNE ODREDBE


Ovi Uslovi prodaje Impol Seval a.d.  dostupni su na zvaničnoj web strani prodavca (www.impol.rs/uslovi-prodaje) i čine sastavni deo ponude/ugovora/potvrde porudžbine.

Ugovorne strane mogu posebnim sporazumom izmeniti pojedine odredbe ovih Uslova prodaje.

Impol Seval a.d., sva prava zadržana

Sevojno, maj 2018.